Published: February 12, 2021, Edited by: Sara Almeida Santos Daugbjerg

Månedlige Netværksmøder i Det Regenerative Jordbrugslaboratorium

More info about the Regenerative Agriculture Lab at FabLab RUC: https://fablab.ruc.dk/regenerative-jordbrugslaboratorium/

Bæredygtige fødevaresystemer workshop

16. marts 2022 kl. 14.00 - 17.00
Læs mere her: https://fablab.ruc.dk/baeredygtige-fodevaresystemer-workshop/

Regenerativt Jordbrug #4 (online) - Humusegenskaber i kompost

9th April 2021 kl. 15.30 - 17.00

Videooptagelse: https://youtu.be/CapAqkmVxBA
Slides
Bjarne W. Strobel: https://drive.google.com/file/d/1SyHgUnNYKtCOwaqCOtJvLfZXPAAcTTkG/
Martin Beck: https://drive.google.com/file/d/1nY4YdpoQN9kuE8BavCGWlGlv8EE2EO2q/

Event: https://www.facebook.com/events/753249585334385

Billedet fra Foreningen for Regenerativt Jordbrug

Humusegenskaber i kompost

Humus er naturens fineste jordforbedringsmiddel, og af stor betydning for jordens krummestruktur. Humus er i store træk den svært nedbrydelige kerne af organisk stof som er tilbage når de letomsættelige dele af det organiske materiale i jorden er væk. Bakterier og svampe omsætter og nedbryder først de nemme og energirige dele af f.eks. planterester der nedmuldes eller komposteres. Resten af det organiske materiale er langsomt omsætteligt og derfor stabilt over mange år. Det har nogen karakteristiske egenskaber som evne til at binde næringsstoffer, holde på vand og til at binde jordens partikler sammen i stabile aggregater. Netop den langsomme omsættelighed giver en langtidseffekt og der bare skal tilføres en meget lille ny pulje af humus hvert år for at opretholde de gode egenskaber i jorden. Når vi fremstiller og tilfører kompost til jorden er det netop de gode egenskaber vi forsøger at fremelske i komposten og bevare den gode jord.

Bjarne W. Strobel vil tale om hvad humusegenskaber er og hvad humus giver til jorden. Kompost er en god mulighed for at tilføre humusegenskaber til jorden, og vi ser på om kompost fra forskellige kilder har disse kvaliteter.
Martin Beck vil dele ud af sine erfaringer fra praksis om regenerativt jordbrug, frugtbar jord, humusopbygning og sunde fødevarer.

OPLÆGSHOLDER
Bjarne W. Strobel er lektor og uddannet agronom med fokus på jordbundskemi og phd i Miljøkemi fra Københavns Universitet. Han har arbejdet med jord-vand-miljø sammenhænge og særligt fokus på betydning af overfladen af lermineraler og humus i jord.

Martin Beck er selvstændig rådgiver med 18-års erhvervserfaring. Hans kernekompetencer er jordbunds¬frugtbarhed, regenerative dyrkningsmetoder, komposte¬ring, planteavl, afgræsningsbase-ret mælkeproduktion, grøntsagsdyrkning, væksthusgartneri og frugtavl. Det er Martins mission at udvikle et resilient, regenerativt jordbrug og vise veje til hvorledes disse kan omsættes i praksis

Udviklingsmøde - Regenerativt Jordbrugslaboratorium (online)

6th April 2021 kl. 19.00 - 20.30

Join Zoom Meeting
https://ruc-dk.zoom.us/j/62887983157?pwd=MkdObERVV0pyVW1CWWJaNVNTTHZpUT09

Regenerativt Jordbrug #3 (online) - Regenerative Fødevaresystemer

12th Marts 2021 kl. 15.30 - 17.00

Videooptagelse: https://youtu.be/fJUwLu0nhBE
Event: https://www.facebook.com/events/897971250983390
In Danish Billedet fra Foreningen for Regenerativt Jordbrug

I oplæggene giver Niels Heine Kristensen fra RUC IMT først sit bud på modeller for at styrke samarbejder mellem bonde og borger. Herefter giver Adam Engel et bud på de madprofessionelles praksis og hvordan de regenerative principper kan spille med her. Han vil også præsentere RUCs Future Food Lab-projektet. Og endelig giver Marc Seerup en præsentation af Økoskabet, et nyt eksempel på hvordan også market gardens og small scale landbrug/ gartnerier kan etablere samarbejde med forbrugere og madprofessionelle.

Hvis vi skal sikre jordens frugtbarhed og sundhed for fremtidige generationer skal vi, ud over at udvikle og arbejde med agro-økologiske principper, også være i dialog med fællesskabet. Her er der en række udfordringer med de moderne samfundsstrukturer.
Den stigende interesse for hvordan vores fødevarer produceres, den stigende opmærksomhed for klimaet og for den bæredygtige omstilling kan blive et aktiv for en mere regenerativ jordbrugsdrift. Hvilke erfaringer og hvilken viden har vi om hvordan denne interesse kan omsættes til en konkret handling? Hvilke aktører og hvilke metoder passer sammen? Her vil vi fra tre forskellige perspektiver give bud på hvordan man kan udvikle relationer til (for)brugerne, borgerne og beslutningstagere.

Om Future Food Lab
Future Food Lab på RUC skal bygge bro på tværs af fødevaresystemer fra produktion over grossister til slutforbruger, for at skabe de bedste betingelser for en bæredygtig transformation af det danske madkultur og produktion. Future Food Lab vil samle partnere fra forskningsverden, virksomheder, offentlige institutioner og producenter for at identificere de konkrete udfordringer for bæredygtige råvarer og produktion og hvad konkrete løsninger kunne være. Adam vil præsentere hvad producenterne ville kunne bruge en Food Lab til og hvilken viden og indsigt vi forventer at kunne producere på baggrund af projektforløbene. 

OPLÆGSHOLDERE
Niels Heine Kristensen er professor på IMT, RUC og har sin akademiske baggrund som civilingeniør i miljøplanlægning og PhD i socio-teknologi fra Danmarks Tekniske Universitet. Han har forsket i økologiske fødevaresystemer, i bæredygtig omstilling og i praksisser i fødevarenetværket. Forskningen har blandt andet bidraget til Fødevarestyrelsens udviklingen af de økologiske spisemærker. (email: nheinek@ruc.dk)

Adam Engel er projektleder på IMT og har før arbejdet som hoteldirektør og strategisk rådgiver i forbindelse med virksomheders SDG-strategier og bæredygtige transformationer. (email: adame@ruc.dk)

Marc Seerup Hansen driver gartneriet Seerupgaard på Amager og en af partnere bag Økoskabet (Læs om projektet her: https://nyheder.okologi.dk/mad-og-marked/investorer-skyder-fire-mio-kr-i-okoskabet) (email: marc@okoskabet.dk)

Past events

Regenerativt Jordbrug #2 (online) - Jordens kvalitet og sundhed

12th February 2021

In Danish

Videooptagelse: https://www.youtube.com/watch?v=JGK2qRFOlEo

Event: https://www.facebook.com/events/1845680615595156/

Billedet fra Foreningen for Regenerativt Jordbrug

I oplæggene giver Henrik Hauggaard-Nielsen fra RUC IMT først sit bud på hvorfor vi skal interessere os mere for jordens kvalitet og sundhed, hvorefter Sophie T. Madsen fra landbrugsrådgivningsselskabet Økologisk VKST vil uddybe nærmere omkring praktiske måder hvorpå man kan måle jordens tilstand.

Et højt indhold af organisk stof øger jordens frugtbarhed, og jo mere kulstof der bindes i organiske forbindelser i jorden, jo bedre er det også for klimaet. Internationalt og også i danske landbrugsjorde ses typisk betydelige tab af kulstof. En god jordkvalitet er med til at sikre høje udbytteniveauer og god kvalitet i de høstede produkter.
Jordens sundhedstilstand er afgørende for at fastholde dens aktuelle og fremtidige evne til at fungere, og herunder at bidrage til at lagre kulstof som et afgørende vigtigt værktøj til at reducere klimaforandringerne.
Vores egen sundhed er relateret til sammensætningen af mikrobiomet i vores tarm. Som en tommelfingerregel indeholder det 10X så mange bakterier som antallet af kroppens egne celler. På samme måde indeholder jorden et mikrobiom, der er essentielt for jordens sundhed. Mikrobiomet gør jorden levende. Men mikrobiomet trives kun hvis der er et passende fødegrundlag, jordens organiske stof. Mikrobiomet er særlig rigt og aktivt i det rodnære miljø der løbende beriges med kulstof fra den levende plante. På samme måde som vores tarmflora er nødvendig for omsætning og udnyttelsen af vores føde, så er jordens mikrobiom også nødvendig for omsætning og stabilisering af jordens organiske stof og for mineralisering af plantetilgængelige næringsstoffer.

OPLÆGSHOLDERE
Henrik Hauggaard-Nielsen er professor og har sin akademiske baggrund som agronom indenfor planternes ernæring og phd i Agroøkologi fra Københavns Universitet. Han har arbejdet med jord-plante-miljø sammenhænge tilkoblet klimaforhold igennem mere end 25 år og har en bredt forankret viden om emnet inden for både videnskab og landbrugspraksisser.

Sophie T. Madsen er økologikonsulent og samarbejder dagligt med landmænd omkring foderproduktion, husdyr, afgræsning, regenerativt landbrug og økologiregler.

Regenerative Jordbrug #1 (online) - Klima og Biochar

11th December 2020

In Danish

Event: https://www.facebook.com/events/840282380065395

I oplægget giver Tobias Pape Thomsen fra RUC IMT sit take på hvad pyrolyse og biochar er - med fokus på tiltaget som et klimavirkemidel i landbruget. Vi kommer bredt omkring forskellige effekter, potentialer og blindgyder og ser ser på status i dag - både vidensmæssigt, praktisk/industrielt og politisk. Der er et voksende politisk og landbrugsfagligt fokus på de potentielle klimaeffekter ved pyrolyse af afgrøderester og organisk affald og efterfølgende nedmuldning af den producerede biochar/biokul. Effekterne kan være mange og potentielt spænder på tværs af både landbrug, energisektor og industri, og påvirke både jordens frugtbarhed, klimaet og miljøet.

OPLÆGSHOLDER
Tobias Pape Thomsen er adjunkt på RUC IMT og har sin akademiske baggrund som kemiingeniør og phd fra DTU. Han har arbejdet on-off med pyrolyse og biochar siden 2008 og har en bredt forankret viden om emnet inden for både produktion, anvendelse og effekter på tværs af landbrug og energisektor.

Finde Tobias Pape Thomsens slides her:
https://drive.google.com/file/d/12WjkaGbAcJmoGlJvanjErndd3cF7XOB0/view?usp=sharing