Published: November 27, 2020, Edited by: Sara Almeida Santos Daugbjerg

Regenerativt Jordbrugslaboratorium

Short version in english at the bottom of the page

Regenerativt Jordbrugslaboratorium er et samarbejde mellem FabLab RUC, Foreningen for Regenerativt Jordbrug samt forskere fra forskningsgruppen METRIK på Roskilde Universitet.

Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Europa og et af de mest intensivt dyrkede lande i hele verden. Landbrugsarealet udgør over 60% af Danmarks areal, og dansk landbrug har historisk set fyldt meget både kulturelt, politisk, socialt og økonomisk. Landbrugsjord er Danmarks primære naturressource og landbrugsjorden er derfor blevet dyrket intenst og stort set konstant igennem flere generationer. Ifølge tal fra FAOstat og statistikbanken produceres der i Danmark fødevarer der kunne brødføde over 20 millioner mennesker, og hvis de 80% af landbrugsarealet der i dag bruges til foderproduktion blev omlagt til vegetabilske fødevarer til mennesker kunne tallet blive tæt på 50 millioner. Det voksende fokus på eksportmuligheder, intensivering og maksimering af drift og udbytte har haft markante miljømæssige og sociale konsekvenser. Antallet af heltidslandbrug i Danmark er reduceret med 95% på 75 år - fra ca. 200.000 landbrug efter anden verdenskrig til ca 10.000 i dag, og udviklingen ser ud til at fortsætte. Drivhusgasemissioner fra dansk landbrug og den dertil relaterede arealanvendelse udgør i dag en tredjedel af samfundets samlede CO2-udledning. Dertil kommer en ødelæggende effekt på vandmiljøet i åer, søer og fjorde fra udvaskning og tab af næringsstoffer samt luftforurening, lugtgener, betydelige tab af biodiversitet under og over jorden og senest problemer med en række virusudbrud i store danske dyrebestande.

En af nøglerne til et dansk samfund i miljømæssig balance ligger derfor også i landbruget.
Hvordan vendes udviklingen? Hvordan kan dansk landbrug organiseres og drives så det understøtter en både social, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig udvikling? Mulighederne er mange, men moderne landbrug er et komplekst system og det er ikke altid hverken intuitivt eller ligetil at udpege og implementere de løsninger der har de mest hensigtsmæssige effekter. Det vil kræve en bred involvering af relevante aktører - blandt andet landmænd og forskere, at svare på centrale spørgsmål som f.eks.:

 • Hvordan påvirker dansk landbrug vores miljø og samfund?
 • Hvilke muligheder er der for en mere bæredygtig udvikling?
 • Hvad betyder en sund og levende jord for miljøpåvirkning og udbytte, og hvordan sikrer man en sund jord?
 • Hvad er potentialet for at lagre atmosfærisk kulstof i dansk landbrugsjord?
 • Hvad betyder biodiversitet over og under jorden for systemets integritet, resiliens og samfundsværdi?
 • Hvordan afvejer man mest hensigtsmæssigt input, output og aftryk?
 • Hvilke services skal landbruget levere til samfundet og hvordan sikrer man en bæredygtig værdisætning af disse?
 • Hvordan kan ændret dyrkningspraksis påvirke danskernes kost - og omvendt?
 • Hvad betyder vores dyrkningsmetoder for madens kvalitet og hvad betyder madens kvalitet for vores sundhed?

Om Regenerativt Jordbrugslaboratorium

For at komme nærmere brugbare svar på disse - og mange andre, spørgsmål, er det Regenerative Jordbrugslaboratorium blevet stiftet i samarbejde mellem Foreningen for Regenerativt Jordbrug og FabLab RUC samt forskere fra forskningsgruppen METRIK på Roskilde Universitet.

Her vil praktikere og videnskabsfolk sammen udforske landbrugets rolle som en nøglebrik i et bæredygtigt socio-økologisk system, og i den forbindelse dykke ned i både teoretiske og praktiske aspekter af forskellige systemindretninger og dyrkningsmetoder der er økonomisk rentable, men samtidig:

 • Sikrer produktion af fødevarer af høj kvalitet og høj værdi
 • Opbygger levende og produktiv jord.
 • Øger biodiversiteten i, på og omkring vores landbrugsjord.
 • Lagrer CO2 fra atmosfæren som kulstof i jorden - til gavn for både produktionen, naturen og klimaet

FabLab RUC’s jordbrugslaboratorium vil være åbent for alle interesserede og der vil være mulighed for at lave mindre forsøg og analyser både med og uden assistance fra FabLab’s faste stab og de tilknyttede forskere fra forskningsgruppen METRIK.

Jordbrugspraktikere er travle mennesker. Den samvittighedsfulde producent kan sjældent nå at passe de daglige gøremål, følge med i den seneste forskning og yderligere udføre og dokumentere egne forsøg. Desuden er mange regenerative metoder endnu ikke tilpasset de danske forhold, og de nysgerrige producent kan i egne forsøg savne faglig sparring med specialister i forskellige emner. For forskerne i feltet kan det imidlertid være en udfordring at komme ud over teorien og få testet deres hypoteser i praksis. Dialogen mellem den praktiske og teoretiske verden kan inspirere, skabe grobund for samarbejder og gøre opmærksom på muligheder og behov, som parterne havde overset hver for sig.

Månedlige Netværksmøder

I fællesskab vil Foreningen for Regenerativt Jordbrug, FabLab RUC og forskere på RUC arrangere et månedligt møde 2. fredag i hver måned kl. 15:30 i FabLab RUC på Roskilde Universitets Campus. Her kan man høre små oplæg, dele sin viden og lære at bruge laboratoriet.

For mere information om de specifikke events her:
https://fablab.ruc.dk/meet-up-regenerativt-jordbrugslaboratorium/

Eller besøg FabLab RUC’s Facebook-side og Facebook-gruppen Regenerativt Jordbrug.

Tjek datoen for hvert event, da de kan blive rykket pga. ferie og helligdage.

Der vil være et månedligt tema og et kort inspirationsoplæg til at sætte samtalen i gang. Man må gerne bruge faciliteterne til at undersøge sit eget materiale og søge svar på egne spørgsmål.
De månedlige møder vil blive dokumenteret og der vil stille blive opbygget anbefalinger, forsøgsvejledninger.

Partnere

FabLab RUC

FabLab RUC er et fabrikationslaboratorium med en lang tradition for forsknings, udviklings og kunstprojekter. Senest er der etableret et biologisk laboratorium, et drivhus og et køkkenlaboratorium, så det er muligt at arbejde med biologi og bioteknologi i kombination med digital fabrikation som laserskæring, 3D-print, programmering af robotter, automatik mm.

FabLab RUC er et offentligt tilgængelige lab, som er åbent for alle der vil brug de maskiner og faciliteter FabLab tilbyder. På den måde skaber FabLab RUC et rum hvor studerende og forskere møder opfindere, start-ups, designere og lokalbefolkning og udveksler ideer og projekter.

I den næste tid vil FabLab RUC, i samarbejde med dette projekt, udbygge faciliteterne så der bliver bedre mulighed for at lave jord- og planteanalyser samt forskellige dyrkningsforsøg.
fablab.ruc.dk

Foreningen for Regenerativt Jordbrug

Foreningen består primært af småskalaproducenter (landbrug, frugtavl og gartneri) men foreningen er åben for alle. Formålet for foreningen er:

“Regenerativt Jordbrugs formål er at bringe samfundet i samklang med det økosystem, som mennesker og jordbrug er del af. Vi søger den drastiske omstilling af dansk landbrug, fra en klima- og miljøbelastning til en økologisk og social gevinst for samfund og natur. Vejen til et sådant landbrug indebærer øgning af biodiversitet i kulturlandskabet, kulstofbinding, mikroliv i jorden og dyr på græs - regenerativt jordbrug”.

Projektet er en del af foreningens generelle formål og arbejde der er at:

 • Undersøge hvad regenerativt jordbrug er i en dansk kontekst.
 • Undersøge hvordan regenerative jordbrugsmetoder kan modvirke klima- og biodiversitetskrisen.
 • Facilitere det regenerative jordbrugs faglige udbredelse i Danmark.
 • Støtte regenerative jordbrugere fagligt, praktisk og socialt i udviklingen af deres virke.
 • Facilitere diskussion og organisering mellem praktikere.
 • Indsamle, producere og udbrede forsøgsresultater og litteratur.
 • Undersøge, udvikle og udbrede relevant teknologi.
 • Hjælpe interesserede ind i det regenerative jordbrug, f.eks. gennem rådgivning, erfagrupper og uddannelsesmuligheder.
 • Arbejde politisk for det regenerative jordbrugs udfoldelsesmuligheder.
 • Forsyne offentligheden med nødvendig viden om biologi, agronomi og økonomi, så demokratiet bedre kan tage stilling til landbruget i fremtiden.

Foreningen har indtil videre afholder landsseminarer, for at facilitere sparring i netværket. Jordbrugslaboratoriet er stiftet, for at vidensudvekslingen kan fortsætte og vokse mellem de kommende seminarer. Projektet skaber en ramme, hvor alle har adgang til støtte og vejledning. Samtidig vil de månedlige møder skabe personlige bekendtskaber mellem folk med forskellige kompetencer og en fælles stræben efter et grønnere landbrug.
regenerativ.dk

METRIK

Forskningen i Metrik adresserer samspillet mellem samfundsudvikling og teknologiudviklingen med særligt fokus på problemstillinger, der omhandler miljø, energi, natur og ressourcer. Forskere i gruppen arbejder tværfagligt, søger strategisk læring og er handlingsorienteret med forskning i og for bæredygtig udvikling inden for transport, energi, landbrug, byggeri, industri og turisme.
forskning.ruc.dk/da/organisations/metrik/

Billederne i artiklen er fra Øhave, Tåsinge.

In English

(short version)

Danmark is one of the most cultivated countries in the world. 60% of the country’s land is used for agriculture. 80% of the agricultural land is being cultivated with feed for livestock. If this land was instead used for vegetable farming, Danmark could feed 50 million people, 30 million more than the country does today. The growing interest in export and the optimization and maximization of operations and productivity has had striking environmental and social consequences. In Denmark, agriculture is alone responsible for 1/3 of the country’s greenhouse emissions. In addition, it has destructive effects on the water environment, air quality, loss of biodiversity and virus outbreaks in large danish animal populations.

How can the danish agriculture be organized and driven so it supports a change towards social, economical, and environmental sustainability? We believe that a broad engagement of relevant actors, including farmers and researches can help answer the question and that's why we have started the Regenerative Agriculture Lab.

Regenerative Agriculture Lab

The Regenerative Agriculture Lab is a partnership between The Danish Association of Regenerative Agriculture (Forening for Regenerative Jordbrug), FabLab RUC and the Research unit METRIK from Roskilde University.

In this lab, practitioners and scientists will explore the role of agriculture as key to a sustainable socio-ecological system. We will look at theoretical and practical aspects of various cultivation methods as well as how these:
Ensure the production of high quality and high value food products
Make living and productive soil
Increase biodiversity in, on and around agricultural land
Store CO2 from the atmosphere as carbon in the soil for the benefit of production, nature and the climate.

The Regenerative Agriculture Lab will be open for everybody interested. It will be possible to set up smaller experiments and make analysis with and without the help of FabLabs staff and the METRIKs researchers.

Monthly meet-ups

There will be monthly meet ups every 2nd friday of the month at FabLab RUC, Roskilde University. There will be presentations, workshops, knowledge sharing and open lab facilities. At every meet-up we aim at having laboratory experiments that relates to the theme. We will document and share the meet-ups and the knowledge in the form of recommendations and guides.

For more information about the meet ups follow FabLab RUC facebook page and Regenerative Jordbrug facebook group.
Be aware that some dates may be changed due to holidays.

The pictures in the article are from Øhave, Tåsinge