Published: April 30, 2020, Edited by: Nicolas Padfield

Fablabs in university education

[In English below]


Fablab og universitetsuddannelser

Vi bliver jævnligt kontaktet af fag og uddannelser, som er interesseret i hvordan praksisorienteret læring i Fablab kan integreres i og styrke uddannelsen.

Hvad er et Fablab

Et Fablab er et digitalt fabrikationslaboratorium med det formål at muliggøre at enhver kan bygge næsten hvad som helst. Det er et sted til skabelse, læring og innovation. Adgang for alle - studerende, forskere, erhvervslivet, offentligheden - er et krav, idet formålet er demokratisering af adgang til moderne digitale fabrikations værktøjer. Konceptet er opfundet på MIT, og der er p.t. 1923 Fablabs på verdensplan.

Hvad er Fablab RUC

Fablab RUC definerer sig som et eksperimental forsknings- og læringsmiljø. Vi opfordrer til at være nysgerrig; til at udvide mulighedsrummet; til at gøre en forskel og forbedre verden.
Vi vil give studerende, forskere, erhvervslivet og borgere adgang til moderne digital fabrikationsteknologi - med andre ord, muligheden for at faktisk bygge noget, som virker. Ligesom vi de sidste par årtier gav alle en fotokopimaskine og internet, skal vi det næste årti give alle adgang til en robot og en 3D printer. Det er fremtiden, og det kommer nu. Ligesom det i dag er svært at forestille sig en organisation som ikke er på internettet eller ikke kan printe et stykke papir, vil det i nær fremtid være svært at forestille sig en organisation som ikke kan “printe” faktiske fysiske ting som virker, softwareudvikle, bruge sensorer, robotter og droner m.v. Brug af teknologi vil formentlig kun blive væsentligere i.f.m. den grønne omstilling og FNs verdensmål.

Hvad er vores formål

Vores formål er at give studerende muligheder for innovation og entrepreneurship og mulighed for at kunne afprøve deres ideer i virkeligheden. Vores mål er at åbne universitetet for omverden og åbne for en tæt kobling mellem universitet, erhvervsliv og samfund. Vi vil sætte RUC forrest i denne teknologiske og didaktiske revolution. Vi vil give nybegyndere deres første designsucces. Vi vil give studerende mulighed for at skabe noget, de ellers ikke havde kunnet skabe. Vi vil medskabe og styrke det verdensomspændende open source, open access kultur af vidensdeling og læringsdeling som Fablabs er. Vi vil gøre rapid prototyping - at kunne hurtigt skabe noget som er “godt nok” til en afprøvning - nemmere.

Hvem kan bruge Fablab?

Alle fag kan bruge Fablab; der er flere hovedmåder:

 • Teknologiske uddannelser som Humtek, Datalogi, Performance-design og planfagene kan oplagt bruge Fablab indenfor kernefagligheden.

 • Den teknologisk praksisnær uddannelse indenfor noget helt andet kan bruge Fablab til at øge de andre muligheder - f.eks. en biologistuderende som ønsker at fabrikere en særlig ting som middel til et forsøgsopstilling.

 • Fag som traditionelt ikke skaber fysiske ting kan tilvælge hands-on, learning by doing aktiviteter som et aktivt tilvalg af didaktisk metode hvis de mener det kan øge f.eks. læringsudbytte, innovation, afveksling, viften af metoder, employability.

 • Fag kan være decideret opbygget om en kongstanke om at appliceret science & technology bedst udforskes ved at designe og afprøve virkelige ting, med hænderne helt nede i materialet.

alt

Tekster og eksempler

Her er nogle tekster og eksempler, som man er velkommen til at medtænke i uddannelsesbeskrivelser m.v. De er open source og kan frit bruges, ændres eller danne grobund for en dialog.

 • Nogle fag har workshops. En workshop er typisk en intensiv forløb på 1 dag til 3 uger som sigter mod skabelsen af et (teknologisk) produkt eller artefakt. Didaktisk adskiller den sig fra et kursus i intensitet, mødefrekvens og fokus på et konkret produkt. En workshop kan være et selvstændig element, en del af et kursus eller en støtte til semesterprojektet. F.eks. Workshop er en praktisk-metodisk indføring i designværktøjer og- metoder ; Workshoppene skal give de studerende en praktisk introduktion til redskaber ; Kurset veksler mellem teori og praksis med henblik på gennemførelse af en … produktion.

 • Praksisorienteret, hands-on arbejde eller empirisk arbejde udenfor universitetet kan fremmes som obligatoriske dele af en uddannelse, eller ved formålsparagraffer, opfordringer og semesterbindinger: F.eks. På denne kursus|semester|studieaktivitet skal de studerende skabe|arbejde med|arbejde hen imod et produkt|arbejde med en real-world case|tilegne sig kompetencer og redskaber indenfor x.

 • Valgkurser: Vi udbyder også gerne valgkurser, redskabskurser, workshops o.l. i Fablab - både indenfor et fag eller tværfaglig, på tværs af fag og institutter - hvis sådanne muligheder ønskes og beskrives i studieordninger.

 • Workshops i at tænke udenfor kassen: Fablab emmer af innovation og inspiration og mange af medarbejderne har også baggrunde indenfor fritænkning - som kunstnere, co-skabere af Burning Man m.v. - og kan være behjælpelig med at skabe muligheder for at tænke friere og mere opfindsomt.

 • Workshops i rapid prototyping. Lab- og workshoptankegangen har bredt sig til mange fagområder - og effektueres tit med post-its og flipovers til idegenerering - som så ikke kan komme videre end idéstadiet. Ved at afholde sådanne arrangementer i Fablab, kan man tage idegenereringen et skridt videre og faktisk skabe den første prototype.

 • Eksempel: en biologistuderende har brug for en særlig del til et forsøgsopstilling og 3D printer det hurtigere og billigere end det kunne bestilles.

 • Eksempel: en biologi PhD studerende har brug for at kunne ryste prøver i et analyseapparat frem for at de blot ligger stille, og ombygger derfor apparatet til den nye funktionalitet.

 • Eksempel: en gruppe filosofistuderende skaber et brætspil for at formidle etiske problemstillinger.

 • Eksempel: en gruppe samfundsfaglige studerende ønsker levende animerede computervisualiseringer af data om indkomst, bevægelighed eller helbred.

 • Eksempel: en gruppe psykologistuderende designer fysiske hjælpemidler til et eksperiment.

Dette er blot idéforslag - hvad der fagligt giver mening for jer og hvad der i.f.t. endnu ikke besluttet studiestrukturer vil være ønskelig eller tilladt ved vi endnu ikke.

Det praktiske: Fablab RUC er åbent for drop in af en mindre gruppe fra alle fag. Det er muligt fordi vi hjælper dig med at bygge noget - vi bygger det ikke for dig. Vi kan også give et foredrag på en halv time til 3 timer for et ubegrænset antal deltagere uden videre.
Ønskes større, mere organiseret aktiviteter, laver vi gerne workshops og kurser - det vil så kræve at der følger ressourcer med. Formen kan både være at vi leverer, at vi i samarbejde med jer finder en egnet underviser - det kan være en ekstern lektor - eller at I kommer med underviseren og vi støtter med faciliteterne.

Tøv ikke med at tage fat i Laboratorieleder Nicolas Padfield nicolasp@ruc.dk 46743230 hvis du ønsker at drøfte mulighederne nærmere.
Fablabs in university education

We are regularly contacted by researchers and lecturers who are interested in how practice-oriented learning in a Fablab can be integrated into and strengthen further education.

What is a Fablab

A Fablab is a digital manufacturing laboratory designed to enable anyone to build "almost anything". It is a place for creation, learning and innovation. Access for all - students, researchers, businesses and citizens - is a requirement as the purpose is to democratize access to modern digital manufacturing technology. The concept was invented at MIT and there are currently 1923 Fablabs worldwide.

What is Fablab RUC

Fablab RUC defines itself as an experimental research and learning environment. We urge you to be curious; to expand the possibility space; to make a difference to society and improve the world.
We want to give students, researchers, business and citizens access to modern digital fabrication technology - in other words, the opportunity to actually build something that works. Just as we gave everyone a photocopier and the internet over the last few decades, we will the coming decade give everyone access to a robot and a 3D printer. The future is coming. Just as it is difficult today to imagine an organization that is not on the Internet, or unable to print a document, in the near future it will be difficult to imagine an organization that cannot "print" actual physical things that work, do software development and use sensors, robots and drones etc. Technology use will probably only become more important in meeting the climate crisis and the UN global sustainable development goals.

What is our purpose

Our purpose is to provide students with opportunities for innovation and entrepreneurship and the possibility to test their ideas in real life. Our goal is to open the university to the outside world and foster close links between university, business and society. We want to put RUC at the forefront of this technological and didactic revolution. We want to give beginners their first design success. We want to give students the opportunity to create something they would not otherwise have been able to create. We want to co-create and strengthen the worldwide open source, open access culture of knowledge sharing and learning sharing that the Fablab movement is. We want to make rapid prototyping - being able to quickly create something that is "good enough to test" - easier.

Who can use the Fablab?

All faculties can use Fablab; the main models are:

 • Science & technology programs such as Humtek, Computer Science, Geography can use Fablab in the core of their subject matter.

 • Science and technology programs in other fields can use Fablab to increase their possibilities within their core field - for example. a biology student who wants to fabricate a special part for an experimental setup.

 • Subjects that traditionally do not create physical things can opt to include hands-on learning by doing activities as an active choice of didactic method to increase e.g. learning, innovation, variety, range of methods, employability.

 • Subjects can be based on the core idea that applied science & technology is best explored by designing and testing real things with real materials.

Texts and examples

Here are some texts and examples that you are welcome to use. They are open source and can be freely used as is, or used as a basis for dialogue.

 • Some educations have workshops. A workshop is typically an intensive 1 day to 3 week element aimed at the creation of a (technological) product or artifact. Didactically, workshops differ from a course in intensity, meeting frequency (daily) and focus on creating a specific product. A workshop can be an independent element, part of a course or support for a student-driven project. For example: The workshop is a practical methodological introduction to design tools and methods; The workshops provide students with a hands-on introduction to tools; The course alternates between theory and practice with a view to a ... production.

 • Practice-oriented, hands-on work or empirical work in the real world outside the university can be promoted as compulsory parts of an education, or by statements of intent, learning goals, statements of purpose and semester bindings: In this course | semester | study activity, students must create | work with | work towards a product | work with a real-world case | acquire skills and tools within x.

 • Elective courses: We also offer elective courses, workshops and the like in Fablab tools & methods - both within a discipline or interdisciplinary, across faculties - if such an opportunity is desired and described in the curriculum.

 • Workshops in Thinking Outside the Box: Fablab is a place of innovation and inspiration and many of its employees also have backgrounds in free thinking - as artists, co-creators of Burning Man, etc. - and can help create opportunities for invention and innovation.

 • Rapid prototyping workshops. “Lab” and “workshop” methods have been embraced across many disciplines - often implemented with post-its and flipovers for idea generation - which however then cannot proceed beyond the idea stage. By organizing such events in a Fablab, you can take the idea generation a step further and actually create the first prototype.

 • Example: a biology student needs a special part for an experimental setup and 3D prints it faster and cheaper than it could be ordered.

 • Example: a biology PhD student needs to be able to shake samples in an analyzer rather than them just lying still, and therefore extends the functionality of the apparatus.

 • Example: a group of philosophy students create a board game for communicating and learning about ethical issues.

 • Example: a group of social science students want live animated computer visualizations of income, mobility or health data.

 • Example: a group of psychology students design physical aids for an experiment.

This is just an idea catalogue - what fits or is desirable or allowed within your educational structure we do not know.

Practical information: Fablab RUC is open for drop-ins by a small groups from all educations. This is possible because we help you build something - we don't build it for you. We can also give a lecture of half an hour to 3 hours for an unlimited number of participants without further ado.
If you want larger, more organized activities, we would love to provide workshops and courses - this will require resources. Multiple forms are possible: we can do it, we can in collaboration with you find a suitable teacher - it can be an external lecturer - or you can provide the lecturer and we support in the form of facilities.

Do not hesitate to contact Lab leader Nicolas Padfield nicolasp@ruc.dk 46743230 if you would like to discuss options in more detail.